کشتار مردم غزه به دست صهیونیستها ،باید مسلمانان را به خود بیاورد " امام خامنه ای"
لزوم سلب ابزار سلطه دشمن در فضای مجازی
امروز نظام سلطه بر روی این مساله در حال کار است، همین مساله مهندسی اطلاعات و این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است، اینها همه ابزارهایی برای تسلط بر فرهنگ یک کشور هستند.
سیاست و سیاست ورزی در دنیا مدرن
سیاست و سیاست ورزی چنان بر تارک این سرزمین سایه افکنده که حتی هزاران آفتاب تابان دیگر نیز مجال روشنایی بخشیدن به آن را نخواهند داشت.
زمان زمان فتح خرمشهرهای دیگر است
زمان زمان فتح خرمشهرهای دیگری است که دشمن تا پشت خاکریزهای آنها پیش تاخته و شیر مردانی از جنس شهیدان بیت المقدس می طلبد تا بار دیگر پشت دشمن را بر خاک ذلت بکشانند.
مرد انتهای افق، برگرد
حاج احمد برگرد که این کشور به فرماندهی امثال شما نیاز دارد، برگرد که به فرموده رهبر عزیزمان خرمشهر ها در پیش ‏داریم، برگرد.‎
فریب شبهات را نخوریم
مدتی است در شبکه های اجتماعی عده ای با مطرح کردن این شبه که در اسلام حقوق زن در نظر گرفته نشده و در حق زنان اجحاف شده و زنان در اسلام دیده نمی شوند اذهان عمومی را فریب می دهند.
خواندنی ها
salamup.ir
nashrkhabar.ir